فروش باغ 500 متری

گرگان حومه شهر روستای سدن
 • متراژ: 500
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/22

فروش باغ 200 متری

گرگان توشن
 • متراژ: 200
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/22

فروش باغ 660 متری

گرگان نومل
 • متراژ: 660
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/21

فروش باغ 650 متری

گرگان حومه شهر روستای سدن
 • متراژ: 650
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/16

فروش باغ 400 متری

گرگان حومه شهر قرق
 • متراژ: 400
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/16

فروش باغ 2900 متری

کردکوی حومه
 • متراژ: 2900
 • خانه باغ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/10