فروش باغ 245 متری

گرگان حومه شهر روستای سدن
 • متراژ: 245
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/01

فروش باغ 1500 متری

گرگان حومه شهر سیدمیران
 • متراژ: 1500
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/09/01

فروش باغ 390 متری

گرگان توشن
 • متراژ: 390
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/23

فروش باغ 500 متری

گرگان توشن
 • متراژ: 500
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/23

فروش باغ 500 متری

بندرگز حومه نوکنده
 • متراژ: 500
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/23

فروش باغ 266 متری

فاضل آباد حومه
 • متراژ: 266
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/23

فروش باغ 375 متری

گرگان حومه شهر شصتکلاته
 • متراژ: 375
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/23

فروش باغ 130 متری

گرگان زیارت
 • متراژ: 130
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/22

فروش باغ 500 متری

گرگان حومه شهر روستای سدن
 • متراژ: 500
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/22

فروش باغ 200 متری

گرگان توشن
 • متراژ: 200
 • خانه باغ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/08/22