فروش ویلایی 60 متری

گرگان چناران 54
 • متراژ: 60
 • سال ساخت: 1401
 • متراژ بنا: 120
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش ویلایی 167 متری

گرگان خیابان طهماسبی
 • متراژ: 167
 • سال ساخت: 1376
 • متراژ بنا: 167
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش ویلایی 600 متری

گرگان حومه شهر سیدمیران
 • متراژ: 600
 • سال ساخت: 1399
 • متراژ بنا: 260
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش ویلایی 100 متری

گرگان شهرک جامی
 • متراژ: 100
 • سال ساخت: 1390
 • متراژ بنا: 75
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش ویلایی 303 متری

گرگان خیابان شهید بهشتی روزبه5
 • متراژ: 303
 • سال ساخت: 1383
 • متراژ بنا: 150
 • تاریخ انتشار: 1401/05/19

فروش ویلایی 349 متری

گرگان گرگانجدید 18
 • متراژ: 349
 • سال ساخت: 1385
 • متراژ بنا: 182
 • تاریخ انتشار: 1401/05/13

فروش ویلایی 150 متری

گرگان حومه شهر روستای چالکی
 • متراژ: 150
 • سال ساخت: 1380
 • متراژ بنا: 80
 • تاریخ انتشار: 1401/05/13

فروش ویلایی 55 متری

گرگان شهروند 18
 • متراژ: 55
 • سال ساخت: 1384
 • متراژ بنا: 110
 • تاریخ انتشار: 1401/05/13

فروش ویلایی 260 متری

گرگان ایرانمهر
 • متراژ: 260
 • سال ساخت: 1370
 • متراژ بنا: 260
 • تاریخ انتشار: 1401/05/13

فروش ویلایی 100 متری

گرگان اقتصاد
 • متراژ: 100
 • سال ساخت: 1370
 • متراژ بنا: 70
 • تاریخ انتشار: 1401/05/13

فروش ویلایی 45 متری

گرگان بلوار کاشانی 20
 • متراژ: 45
 • سال ساخت: 1385
 • متراژ بنا: 90
 • تاریخ انتشار: 1401/05/13

فروش ویلایی 57 متری

گرگان خیابان امام رضا 36
 • متراژ: 57
 • سال ساخت: 1380
 • متراژ بنا: 120
 • تاریخ انتشار: 1401/05/13

فروش ویلایی 238 متری

گرگان شهرک مولوی 1
 • متراژ: 238
 • سال ساخت: 1370
 • متراژ بنا: 140
 • تاریخ انتشار: 1401/05/13

فروش ویلایی 110 متری

گرگان انجیراب 20
 • متراژ: 110
 • سال ساخت: 1394
 • متراژ بنا: 80
 • تاریخ انتشار: 1401/05/13

فروش ویلایی 220 متری

گرگان خیابان جمهوری 11
 • متراژ: 220
 • سال ساخت: 1370
 • متراژ بنا: 150
 • تاریخ انتشار: 1401/05/13