فروش آپارتمان 83 متری

گرگان خیابان استرابادی 10
 • متراژ: 83
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 140 متری

گرگان کوی طبیعت 23
 • متراژ: 140
 • آسانسور: دارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 105 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت66
 • متراژ: 105
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 85 متری

گرگان سایت زیتون مسکن مهرزیتون
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 100 متری

گرگان سی متری رسالت 31
 • متراژ: 100
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 75 متری

گرگان خیابان ملل 13
 • متراژ: 75
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 113 متری

گرگان خیابان استرابادی 10
 • متراژ: 113
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 127 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) انتهای عدالت27
 • متراژ: 127
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 150 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی
 • متراژ: 150
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 83 متری

گرگان سوپر سحر عدالت57
 • متراژ: 83
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 80 متری

گرگان سرخواجه
 • متراژ: 80
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 94 متری

گرگان جانبازان 24
 • متراژ: 94
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 99 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی
 • متراژ: 99
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 65 متری

گرگان گرگانجدید چهارراه
 • متراژ: 65
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04

فروش آپارتمان 110 متری

گرگان سی متری رسالت بین رسالت 21و23
 • متراژ: 110
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04