فروش آپارتمان 68 متری

گرگان زیارت
 • متراژ: 68
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 57 متری

گرگان بلوار حسام رضوی یکم
 • متراژ: 57
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 71 متری

گرگان نوبخت
 • متراژ: 71
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 107 متری

گرگان بلوار ناهارخوران
 • متراژ: 107
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 115 متری

گرگان خیابان گلها گلبرگ 7
 • متراژ: 115
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 135 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی 21
 • متراژ: 135
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 113 متری

گرگان افسران
 • متراژ: 113
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 94 متری

گرگان زیارت
 • متراژ: 94
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 89 متری

گرگان کوی تختی 6
 • متراژ: 89
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 82 متری

گرگان بلوار حسام
 • متراژ: 82
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 87 متری

گرگان جانبازان
 • متراژ: 87
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 85 متری

گرگان سایت زیتون مسکن مهر زیتون
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 86 متری

گرگان شهرک جامی جامی 8
 • متراژ: 86
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 85 متری

گرگان سایت زیتون مسکن مهر زیتون
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09

فروش آپارتمان 142 متری

گرگان چاله باغ قدس 6
 • متراژ: 142
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09