اجاره آپارتمان 150 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت65
 • متراژ: 150
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان گرگانجدید 9
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان شهرک مولوی دانشجو10
 • متراژ: 100
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان گلشهر 15
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان نوبخت 8
 • متراژ: 90
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان گلشهر 1
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان فتح باغ ( هیرکان ) 7
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17

اجاره آپارتمان 75 متری

گرگان بلوار کاشانی 31
 • متراژ: 75
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17

اجاره آپارتمان 63 متری

گرگان چناران
 • متراژ: 63
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان گرگانپارس اردیبهشت شرقی
 • متراژ: 100
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/17

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان کوی علیمحمدی 4
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/16

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان سایت زیتون مسکن مهرزیتون
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/16

اجاره آپارتمان 88 متری

گرگان گلشهر بین21و23
 • متراژ: 88
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/16

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان شهرک مولوی دانشجو10
 • متراژ: 100
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/15

اجاره آپارتمان 93 متری

گرگان چاله باغ
 • متراژ: 93
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/15