اجاره آپارتمان 106 متری

گرگان ملاقاتی
 • متراژ: 106
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/21

اجاره آپارتمان 65 متری

گرگان کوی اوزینه
 • متراژ: 65
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/21

اجاره آپارتمان 78 متری

گرگان شهرک امام
 • متراژ: 78
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/21

اجاره آپارتمان 108 متری

گرگان گرگانجدید 16
 • متراژ: 108
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/21

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان هفت دستگاه 3
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/20

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان شهرک خیام 10
 • متراژ: 90
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/20

اجاره آپارتمان 108 متری

گرگان میدان مادر کوی دانشگاه
 • متراژ: 108
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/20

اجاره آپارتمان 106 متری

گرگان ملاقاتی
 • متراژ: 106
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/20

اجاره آپارتمان 118 متری

گرگان خیابان گلها
 • متراژ: 118
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/20

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان گرگانجدید
 • متراژ: 85
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/20

اجاره آپارتمان 150 متری

گرگان کوی طبیعت
 • متراژ: 150
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/20

اجاره آپارتمان 75 متری

گرگان کوی طبیعت طبیعت17
 • متراژ: 75
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/20

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان کوی تختی
 • متراژ: 100
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/20

اجاره آپارتمان 88 متری

گرگان سایت زیتون زیتون7
 • متراژ: 88
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/20