اجاره آپارتمان 96 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت53
 • متراژ: 96
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/12

اجاره آپارتمان 74 متری

گرگان آموزشگاه جنگل
 • متراژ: 74
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/12

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان شهرک تالار آپادانا2
 • متراژ: 95
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/12

اجاره آپارتمان 103 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت103
 • آسانسور: ندارد
 • متراژ: 103
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/11

اجاره آپارتمان 170 متری

گرگان بلوار ناهارخوران
 • متراژ: 170
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/11

اجاره آپارتمان 78 متری

گرگان آموزشگاه جنگل
 • متراژ: 78
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/11

اجاره آپارتمان 70 متری

گرگان مطهری جنوبی سوم
 • متراژ: 70
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/11

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان بلوار ناهارخوران مینی سیتی
 • متراژ: 110
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/11

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان افسران
 • متراژ: 100
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/11

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان ویلاشهر 19
 • متراژ: 95
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/09

اجاره آپارتمان 175 متری

گرگان بلوار ناهارخوران بین عدالت92و88
 • متراژ: 175
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/09

اجاره آپارتمان 83 متری

گرگان گلشهر 31
 • متراژ: 83
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/09

اجاره آپارتمان 95 متری

گرگان ویلاشهر 19
 • متراژ: 95
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/08

اجاره آپارتمان 157 متری

گرگان شهرک بهزیستی دانشگاه9
 • متراژ: 157
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/04/06