اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان جهاد مرکزی دانشجو
 • متراژ: 110
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان شهرک بهزیستی کوی دانشگاه
 • متراژ: 110
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 65 متری

گرگان سرخواجه 7
 • متراژ: 65
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 68 متری

گرگان خیابان شهید بهشتی 20
 • متراژ: 68
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان چناران 18
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان گلشهر
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 94 متری

گرگان خیابان استرابادی
 • متراژ: 94
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 80 متری

گرگان مطهری جنوبی
 • متراژ: 80
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 135 متری

گرگان خیابان انقلاب 10
 • متراژ: 135
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 93 متری

گرگان گلشهر 31
 • متراژ: 93
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/29

اجاره آپارتمان 73 متری

گرگان ویلاشهر ارامش3/1
 • متراژ: 73
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان جهاد مرکزی مولوی
 • متراژ: 110
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان خیابان گلها گلبرگ6
 • متراژ: 110
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28

اجاره آپارتمان 113 متری

گرگان سروش جنگل 4
 • متراژ: 113
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28